Stamboom Onderzoek

 

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Latijnse woorden met hun Nederlandse vertaling. (A t/m Z)

Door het gebruik van de Ctrl F kunt u zoeken op deze pagina. (browser zoekfunctie)

 
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ab hoc die Van deze dag af
Ab hoc mense Van deze maand af
Abiit Is vertrokken
Ab infantia Vanaf zijn/haar kinderjaren>
Ab intestato Bij versterf (erfopvolging zonder testament)
Ab obstetrice baptisatus est Is gedoopt door de vroedvrouw
Ablutus Gezuiverd, gewassen (door doopsel)
Abreptus Weggenomen
Abrogatio Intrekking, afschaffing, opheffing der wet
Absens Afwezig
Absque Zonder
Absque dubio Zonder twijfel
Absolutio Absolutie
Ac En
Acatholicus Niet-katholiek
Actis bannis Na de (drie) afkondigingen
Actum Geschied, gedaan
Ad hunc actum requisiti Gevraagd voor het opmaken van deze akte
Adiusticiare ad In bezit stellen
Adiusticiatio Recht van bezit
Ad matrimonium inscripti Ingeschreven voor het huwelijk
Administratis sacramentis Na het toedienen van de sacramenten
Administratus Bediend, toegediend
Admodum Zeer
Adolescens Jongeman
Adscriptus glebe Een bij de grond gerekende, grondhorige, lijfeigene
Adsistere Aanwezig zijn, was aanwezig bij
Adulter Overspelig
Adulterium Echtbreuk
Aedilis Kerkmeester
Aedituus Kerkwachter, koster
Aegritudine quadam Door een of andere ziekte
Aegrotavit Was ziek
Aequalis Gelijk
Aetas Leeftijd
Aetatis suae Oud zijnde
Aeternitatem (abiit) Hij vertrok naar de eeuwigheid
Aetatis In de leeftijd van
Affidatus Verloofd
Affinis Door huwelijk verwant, aanverwant
Aftinitas Aanverwantschap
Agnatus Bloedverwant van vaderskant
Agricola Landbouwer
Albis (sepultus) In het wit (begraven)
Alias Andersgezegd, bijgenaamd
Alienigenus Buitenlander
Aliquot Enige
Aliunde Van elders
Alius Ander
Altare Altaar
Alter Andere, tweede
Altera die De dag daarna
Ambo hic nati Beiden hier geboren
Amens Krankzinnig
Amicitia Vriendschap
Amita Tante, zuster van vaderszijde
Anativitate Sinds de geboorte
Ancilla Dienstmaagd
Animam suo creator reddidit Gaf zijn ziel terug aan zijn schepper
Annalis Een jaar oud
Anniversarium Jaargetijde
Anno domini In het jaar van de heer
Anno eadem ut supra In het zelfde jaar als boven
Anno elapso In het voorafgaande jaar
Anno passato In het voorafgaande jaar
Annorum Van jaren
Annuatim Jaarlijks
Annus Jaar
Anonimus Naamloos
Ante voor (tijd of plaatd)
Antea Vroeger
Antiquus Zeer oud
Apoplexia Beroerte
Apud Bij
Aqua Water
Area Erf
Armiger Schildknaap
Arrestadia Achterstallige betalingen, beslagen
Attestatio de morte Verklaring van overlijden
Attestatio de vita Verklaring van leven
Articulo mortus Op het moment van sterven
Artifex Ambachtsman
Astmate -icus astmatisch
Attinentia Aanhorigheid
Auctor gentis Stamvader van een familie
Aurifaber Juwelier, goudsmit
Autem Echter
Avi Voorouder
Avia Grootmoeder
Avitus Voorvaderlijk
Avunculus Oom van moederszijde
Avus Grootvader

B   Terug naar boven
Bannus Afkondiging (huwelijk)
Baptisabatur Hij is gedoopt
Baptisatus est Hij is gedoopt
Baptismum Doopsel
Baptizare Dopen
Baptizatus Gedoopt
Baptizavi Ik heb gedoopt
Barbitonsor Kapper
Baro Vrijheer
Bigamus Twee maal gehuwd geweest
Bimaritus Voor de tweede maal gehuwd
Bona Goederen
Braxator Bierbrouwer

C   Terug naar boven
Caecus Blind
Caelebs Vrijgezel
Caelum abiit Is naar de hemel gegaan
Calciarius Schoenmaker
Calida febri Door een warme koorst
Calumniare Gerechtelijk protest aantekenen tegen
Campi Custos Veldwachter
Cancellatum est de consensu partium Is doorgehaald met toestemming van partijen
Canonicus Kanoniek, legaal; Kanunnik
Carcanum Halsijzer voor misdadiger
Carnifex Slager
Carpentarius Timmerman
Caucidicus Advocaat
Caupo Herbergier, waard
Caupona Herberg
Causa civilis Burgelijke rechtzaak
Cautio Borgtocht, onderpand
Cedere Wijken
Celebs, coelebs Ongehuwd
Cellarium Kelder
Cellarius Keldermeester
Census inclusus est De cijns is inbegrepen
Census vicinorum Gebuurcijns
Centenarius Honderdjarige
Centesimus 100e
Cerdo Schoenmaker
Chartarius Papiermaker
Chirurgus Dokter
Chyrotecarius Hanschoenmaker
Cimiterium Kerkhof
Circa, Circiter Omstreeks
Civitas Stad
Claudus Kreupel
Claustrasius Slotenmaker
Clericus Geestelijke
Clericus scabinorum Schepenklerk
Coelebs, celebs Ongehuwd
Coemeterium Kerkhof
Cognatus Verwant (bloed)
Colonus Boer, pachter
Comitatu In het gezelschap van
Comitissa Gravin
Commissio Opdracht, toestemming
Communis aqua Gemeenschappelijk water
Communis plaetsa Openbare plaats
Communis platea Openbare weg
Communitas Gemene gronden
Commissio Opdracht, toestemming
Communitas Gemeente
Competens in domo, area, horto ac hereditatibus Toekomend in een huis, erf, tuin en de erfgoederen
Confessio Biecht
Confessus Gebiecht (hebbend)
Confirmati Gevormden
Coniugatores Echtelieden
Coniugatus Gehuwd
Coniunx Echtgeno(o)t(e)
Consanguineus Bloedverwant
Consanguinitas Bloedverwantschap
Consensu meo Met mijn toestemming
Consensu parentum Met toestemming van de ouders
Consensu pastoris Met toestemming van de pastoor
Consobrina Nicht, kind van zuster
Consobrinus Neef, kind van zuster
Contrahere Sluiten
Contrapignus Onderpand
Contraxerunt matrimonium Sloten een huwelijk
Conubium Huwelijk
Conventuales Kloosterlingen
Conversus Bekeerd
Copulatio Huwelijksvoltrekking
Copulati sunt, copulati fuere Zij zijn getrouwd
Coram In tegenwoordigheid van, ten overstaan van
Coram me In mijn tegenwoordigheid
Cordifex Touwslager
Corpus Lichaam
Corrigator Gordelmaker
Creditum Vordering
Cuius anima requiescat in pace Zijn ziel ruste in vrede
Cuius loco In wiens plaats
Cujus Van wie
Cujus loco In wiens plaats
Cujus locum tenuit Wiens plaats werd ingenomen door
Cum Met
Cum consensu pastoris Met toestemming van de pastoor
Cum mea licentia Met mijn vergunning
Curatus Pastoor
Cursor Bode
Custos camporum Veldwachter

D   Terug naar boven
Dando in huiusmodi redemptione Gevend in geval van een dergelijke lossing
Dare ad censum In cijns geven
Dare ad pactum In pacht geven
Debilitate Door gebrekkigheid
Debilitate senectus Wegens seniliteit
Decanatus Dekenaat
Decanus Deken
Decem Tien
Decembris Van(de maand) December
Decimo Op de 10e
Decimus Tiende
Declarans se scribere non posse Verklarende niet te kunnen schrijven
De consensu quorum interest Met toestemming van de belanghebbende
Dedi Ik heb gegeven
Defunctus Overleden
De more Volgens de gewoonte
Denatus Gestorven
Deponere Afdoen
Deservitor Bedienaar van de parochie
Destitutus sensibus Van zijn zinnen beroofd
Devotus Toegewijd, vroom
Dicit Hij/Zij zegt
Dictae hereditates Genoemde erfgoederen
Dictus Gezegd, geheten
Dierum Van dagen
Dies Dag
Dies natalis Geboortedag
Dimidius Half
Dispensatio, -ionis Dispensatie, ontheffing
Dispensavit Heeft dispensatie verleend
Dissenteria Dysenterie
Domina Vrouw
Dominica Zondag
Domino obiit Is gestorven in de Heer
Dominus Heer
Domum Huis, naar huis
Domus Huis
Donatio Schenking
Donistadium Hofstad, huiserf
Doliarius Tonnenmaker
Dubium Twijfel
Ducatu Geldriae In het hertogdom Gelder
Ducatu Limburgensi In het hertogdom Limburg
Ducentesimus 200e
Dum viveret Tijdens zijn leven
Duo Twee
Duodecim Twaalf
Duplex vidua Tweemaal weduwe
Dysenteria Dysenterie, buikloop

E  Terug naar boven
Ecclesia Kerk; in facie ecclesiae: ten overstaan van de kerk
Ecclesiastes Geestelijke
Effestucando resignare Door middel van de halm afstand doen
Eius Zijn, van hem, haar, van haar, ervan
Ejusdem Van de/hetzelfde
Emptor bladorum Korenkoper
Eodem anno In hetzelfde jaar
Eodem die Op dezelfde dag
Eodem instanti Op hetzelfde ogenblik
Eodem morbo Door dezelfde ziekte
Eo quod Daarom, omdat; daardoor, doordat
Episcopalis Bisschoppelijk
Episcopus Bisschop
Epithalamium Huwelijksgezang
Erant, fuerunt Zij waren
Est Is
Et En
Etiam Ook
Excoriator Leerlooier
Ex eodem morbo Tengevolge van dezelfde ziekte
Exeuntium sacrementis munitus Voorzien van de sacramenten der stervenden
Ex hac misera vita decessit in Ging over van dit leven naar het eeuwige
Ex hac vita ad aeternam transivit Naar het eeuwige
Exhaustus Uitgeput
Eximius ac doctissimus dominus De hoogachtbare en zeergeleerde heer
Ex longa infirmitate Tengevolge van een lange ziekte
Expiravit Hij blies de laatste adem uit
Exposita Vondelinge
Expositus Vondeling
Ex tabe Door tering
Extinctus Overleden
Extraneus Vreemdeling
Extrema unctio Laatste oliesel
Extremis praemunitus Voorzien van de laatste sacrementen
Ex vulnere Door een wond

F  Terug naar boven
Faber Handwerksman, Smid
Faber lignarius Timmerman
Fabricator Fabrikant
Facie ecclesiae Ten overstaan van de kerk
Famula Dienstmaagd
Famulus Knecht, bediende
Fatuus Onnozel
Febri Door koorts
Febri aestuanti Door een gloeiende koorts
Febri frigida Door koude koorts
Febri maligna Door een kwaadaardige koorts
Febri putridus Door koorts uitgeput
Febri vehementi Door hoge koorts
Femella Vrouwelijk
Femini generis, femini sexus Van het vrouwelijke geslacht
Fere Bijna
Feretrum Lijkbaar
Feria Feestdag
Festo sancti N. Op het feest van de Heilige N.
Fidejussio Borgstelling
Figulus Pottenbakker
Filia Dochter
Filia fratris Nicht, dochter van broer
Filia legitima Wettige dochter
Filialis Hulpkapel, hulpkerk
Fila relicta Nagelaten dochter
Filiaster Stiefzoon, schoonzoon
Filiola Dochtertje
Filiolus Zoontje
Filitrix Spinster
Filius Zoon
Fluxu sanguinis Door een bloeding
Foemella Vrouw
Folium Bladzijde
Fortasse Misschien
Forum Markt
Frater Broer
Fuere, fuerunt Zij zijn geweest
Fuit Hij is geweest
Fuit 55 annis Hij was 55 jaar oud
Fulmine tactus Getroffen door de bliksem

G  Terug naar boven
Gangredine consumptus Verteerd door kanker
Galgiator Laarzenmaker
Gemellae Tweelingen
Gemelli Tweelingen
Gemini Tweeling
Gener Schoonzoon
Generali absolutione Met algemene absolutie
Generosus Weledelgeboren
Germana Zuster
Germanus Broeder
Gradus Graad (van bloedverwantschap)
Gratia special Door een bijzondere gunst
Greffiarius Griffier

H  Terug naar boven
Habita dispensatione Na verkregen dispensatie
Habitans Inwoner
Haemorragia Door een bloeding
Herides ejus Zijn erfgenamen
Hereditario iure Met erfelijk recht
Hereditates Erfgoederen
Heres Erfgenaam
Here Gisteren
Hic Hier
Hodie Heden, vandaag
Honestus Eerzaam
Hora Uur
Horarum Van uren
Hospes Gastheer, waard
Huiadem Alhier
Huius Van deze
Hujades Van hier (mensen)
Hujus communitatis scabinus Schepen van deze gemeente
Hujus loci Van deze plaats
Humata Begraven vrouw
Humatus Begraven man
Husarus Huzaar
Hydropisis Waterzucht

I/J  Terug naar boven
Iacens in lecto Bedlegerig
Jam Reeds
Ibidem Aldaar
Ictu sclopeti Door het schot van een donderbus
Ignotus Onbekend
Illegitimus Onwettig
Illius Van hem, van haar
Imbecillis Zwak
Impedimentum (Huwelijks) beletsel
Impertiri Schenken
Impetitio Aanspraak
Impregnatio Zwangerschap
Improles Zonder kinderen
Improvisa morte Door een onvoorziene dood
Impubes Onmondig
In articulo mortis Op het moment van sterven
In caelum abiit Is naar de hemel gegaan
Incertus Onbekend, onzeker
Incestum Bloedschande
Incola Inwoner
In comitatu In het gezelschap van
In domo propria In zijn eigen huis
In facie ecclesiae Ten overstaan van de kerk
Infans Kind
Infantulus Baby
Infirmitate Door een ziekte
Infirmorum sacramentis Met de sacrementen der zieken
Inflammatione Door een ontsteking
Infrascriptus Ondergetekende
Informator Huisleraar
In margine Kanttekening
Iniverunt matrimonium Gingen een huwelijk aan
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti In de naam des vaders, des zoons en des Heiligen Geestes
In partu Tijdens de bevalling
In presentia In aanwezigheid
In vita sua In zijn leven
Incestum Bloedschande
Incola Inwoner
In comitatu In het gezelschap van
In domo propria In zijn eigen huis
In facie ecclesiae Ten overstaan van de kerk
Infans Kind
Infantulus Baby
Infirmitate Door een ziekte
Inflammatione Door een ontsteking
Infrascriptus Ondergetekende
In lecto decumbens Bedlegerig
In mea absentia In mijn afwezigheid
In necessitate baptizatus In nood gedoopt
Innocens Onschuldig
Innominis Zonder naam
Innuptus Ongehuwd
Inopinatum Onverwachts
In partu Tijdens de bevalling
In presentia In aanwezigheid
In puerperis Tijdens de bevalling
Insanabillis Ongeneesbaar
Insanae mentis Krankzinnig
Insania Waanzinnigheid
Institor Kramer, koopman, handelaar
Instrumentum Akte
Inter Tussen
Inter adstantium preces Met de gebeden der omstanders
Inter missarum solemnia Tijdens de mis
Interstitium Tijd tussen de roepen
Intestatus, ab intestato Zonder testament gestorven
Intronisati sunt Zij zijn getrouwd
Inunctus Ongezalfd
Inventus Gevonden
Investitus Pastoor
In vita Sua In zijn leven
Judex Rechter
Iuris consultus Rechtsgeleerde, advocaat
Juncti sunt (matrimonio) Zijn (in het huwelijk) verbonden
Justitiae satelles Gerechtsbode
Juvenis Jongeman, jongeling, vrijgezel
Juxta formam concili tridentini De voorschriften van het concilie van Trente

L  Terug naar boven
Laborans Lijdend aan
Languore, languoribus Door ziekte
Lanifilator Wolspinner
Lanifilitrix Wolspinster
Lanio Slager
Lanitonsor Wolscheerder
Lapicida Steenhouwer
Lapsus Gevallen
Lectori salutem De lezer heil
Lectus Bed
Legitime et hereditarie supportaverunt hebben wettelijk en erfelijk overgedragen
Legitimus Wettig
Lethargo Door slaapzucht
Levantes Doopheffers
Levarunt de fonte Zij verhieven (het kind) van de doopvont
Levi morbo Door een lichte ziekte
Lex Wet
Liber Vrijgezel
Libera Ongehuwde vrouw
Libera baronia Vrije rijksheerlijkheid
Liberarius Boekbinder
Liber rationum Huishoudboek, waarin tevens de familiegebeurtenissen
werden opgetekend.
Licentia Vergunning
Ligata Echtgenote
Ligatus Echtgenoot
Lignarius, faber lignarius Timmerman
Linifex Linnenwever
Litera Schepenbrief
Litterae dimissoriales Geloofsbrieven
Loco In plaats van
Locum tenens Stadhouder
Locus sigili Plaats van de zegel
Lorarius Zadelmaker
Ludimagister Schoolmeester
Lutheranus Luthers

M   Terug naar boven
Macello Slager
Macies Magerheid, schraalheid
Magister Meester
Magnus Groot
Majorennis Meerderjarig
Maligna febri Door een kwaadaardige koorts
Mane 's morgens vroeg
Mansus Grote hoeve
Masculini generis Van het mannelijk geslacht
Marita Bruid, echtgenote
Maritata Getrouwd
Maritus et tutor legitimus Wettig man en voogd
Martii Van Maart
Mater Moeder
Mater meretrix Ongehuwde moeder
Materna maga Oudtante
Maternus Van moederszijde
Matertera Tante van moederszijde
Matricularius Koster
Matrimonio (con)iuncti sunt Zijn door huwelijk verbonden
Matromonio ex primo Uit het eerste huwelijk
Matrimonium Huwelijk
Matrimonium contrahunt Sluiten een huwelijk
matrimonium contraxerunt Hebben een huwelijk gesloten
Matrimonium inierunt Zijn een huwelijk aangegaan
Matrimus Iemand van wie de moeder nog leeft
Matrina Meter
Matrona Huisvrouw (gehuwd)
Matruela Dochter van de zuster van de moeder
Matruelis Zoon van de zuster van de moeder
Mature (vroeg)tijdig
Matutinus In de morgen
Mendicans, mendicus Bedelaar
Mensis Maand
Mensium Van maanden
Menstruus Een maand oud
Mercenarius Dagloner
Meridies Middag
Meretrix Prostituée
Mercator Koopman
Mercator granorum Graanhandelaar
Mercenarius Dagloner
Meridie Op het middaguur
Miles, -itis Soldaat
Millesimus 1000e
Minorennis Minderjarige
Misere Jammerlijk, op ellendige wijze
Mixtus Gemengd (bloedverwantschap)
Modice de suis vivens Bescheiden van zijn eigen geld levend
Modo Onlangs
Molendinarus Molenaar
Molitor Molenaar
Monachus Monnik
Monialis Non
Moram gerens Verblijvend
Morbo colico Door een darmziekte
Morbo contagioso Door een besmettelijke ziekte
Morbo febrili Door een koortsachtige ziekte
Morbo incognito Door een onbekende ziekte
Morbo languido Door een kwijnende ziekte
Morbo levi Door een lichte ziekte
Morbo pectorali Door een borstziekte
Morbo variolorum Door pokken
Moribundorum sacramenta De sacramenten der stervenden
Morbus Ziekte
Morte improvisa Door een onvoorziene dood
Mortaliter laesus Dodelijk gewond
Mortua Overleden (vrouw)
Mortuus Overleden (man)
Mulier Vrouw
Multi alii Vele anderen
Munitus Voorzien van
Murarius Metselaar

N  Terug naar boven
Nam Want
Nata, natus Geboren
Nativus Geboortig
Naturalis Natuurlijk (onwettig kind)
Nauta Schipper
Navis Boot
Neccessitas, -tatis Noodzaak; in necessitate: in nood
Necissatis baptismum Nooddoop
Nec non En eveneens
Neonatus Pasgeboren
Neosponsi De jonggehuwden
Nepos Kleinzoon, nakomeling
Neptis Kleindochter
Nesciens scribere Niet schrijven kunnende
Nescius Onkundig
Nobilus Edel
Nomen, -minis Naam; nomine: in naam van
Nomina baptisorum Naamlijst gedoopten
Nomina defunctorum Naamlijst overledenen
Nomina matrimonio iunctorum Naamlijst gehuwden
Nominavit Heeft genoemd
Nomine Uit naam van, met naam als
Nominus Naam
Nonagenarius Negentigjarige
Nonagesimo 90
Nondum Nog niet
Nongentesimo 900
Nonus Negende
Noster Onze
Notarius publicus Openbaar notaris
Notarius regius Koninklijk notaris
Nothus Bastaard, onecht
Novem 9
Novembris November
Novennis Negen jaar oud
Noverca Stiefmoeder
Novercus Stiefvader
Nullo allato impedimento Geen huwelijksbeletsel
Nunc Nu
Nuntius Gerechtsbode
Nuper Onlangs
Nuptiae, -iarum Bruiloft, huwelijk
Nurus Schoondochter

O  Terug naar boven
Obdormivit Is ontslapen
Obiit Is gestorven
Obitorium Dodenboek
Obligatio Verplichting
Obrutus Begraven
Obseques Plechtige uitvaartdienst
Observandis observatis Met inachtneming van de voorschriften
Obstetrix Vroedvrouw
Obtenta dispensatione Na het verkrijgen van dispensatie
Obtentus Verkregen
Occisus Gedood, vermoord
Octavus Achtste
Octennis Acht jaar oud
Octingentesimus 800e
Octobris Van oktober
Octogenarius Tachtigjarige
Octogesimus 80e
Officialis Kerkelijke rechter
Olim Vroeger
Omnes allen
Omnibus Allen, dat/abl
Obtentus Verkregen
Onus Last
Operarius Werkman
Operarius scriniarius Schrijnwerker
Opificium Beroep
Opiho Schaapherder
Oppidanus Stedeling, burger
Oppidum Stad
Orba Weeskind (meisje)
Orbatus Beroofd van
Orbitas Kinderloosheid
Obus Weeskind (jongen)
Origo Oorsprong, afkomst
Oriundus Afkomstig van, afstammend van
Ortus Tuin
Ortus Afkomstig

P  Terug naar boven
Pagamentum Betaalmiddel, betaling
Pagimagister (dorps-) burgemeester
Pagus Dorp
Pannicida Snijder, kleermaker
Pannifex Lakenwever
Papulis Door de mazelen
Passatus postea Later gepasseerd
Paralysis Verlamming
Parens, -entis Ouder; parentes: ouders
Pariter Te gelijker tijd
Partim Deels
Partus Bevalling
Parvus, parvulus Klein, heel klein
Pater, -tris Vader
Paternus Van vaderszijde
Patria Vaderland, geboorteland
Patrimus Persoon, waarvan de vader nog leeft
Patrini Peter en meter, peetouders
Patrinus Peter, peetvader
Patruelis Neef van vaderskant
Patruus Oom, broer van vaderskant
Patruus maior Oudoom, broer van grootvader
Patronymicum Vadersnaam
Patruus Oom van vaderszijde
Patruus magnus Oudoom
Pauper Arm
Pauperculus Arm mannetje
Paupercula Arm vrouwtje
Pectorali morbo Door een borstkwaal
Pecunia Geld
Pedisequa Dienstbode
Pellifex Leerlooier
Penitentia Berouw (biecht)
Penultima De op een na laatste dag (van de maand)
Per Door
Per me Door mij
Peregrinus Pelgrim, vreemdeling
Perhonestus Weledele
Periculum mortis Stervensgevaar
Phrenesis Krankzinnigheid
Phtisis Tering
Pictor Schilder
Piscator Visser
Pistor Bakker
Pius Vroom
Placidus Vreedzaam
Platea Straat, weg
Plures alii, plurimi alii Veel anderen
Pluvia Regen
Post(h)umus Postuum, geboren na de door van de vader
Post Na
Post partum Na de bevalling
Postea Naderhand
Posthumus (geboren) na het overlijden van de vader
Postquam Nadat
Postridie Daags daarop
Potens ad Bevoegd tot
Potens facere Handelsbevoegdheid
Prae, pre Voor
Praegnans Zwanger
Praemunitus Voorzien van
Praenobilis Edele
Praesens Aanwezig, tegenwoordig
Praesentinus In aanwezigheid van
Praesidiarius Behorend tot het garnizoen
Praetor Burgermeester, schout
Praetorium Stadhuis
Praevie Tevoren
Praeviis tribus bannis Na de drie afkondigingen
Praevius Voorafgaand
Prebere Aanbieden
Precarium Belasting
Preintimare Opzeggen, van te voren aankondigen
Prepositus Proost
Presbyter Priester
Presentia Aanwezigheid
Presentibus testibus In aanwezigheid van de getuigen
Pridie Gisteren
Pridie nata De dag ervoor
Primus 1e
Primogenitus Eerstgeboren
Primus Eerste
Priore anno Het jaar tevoren
Proavia Overgrootmoeder
Proavitus Van de voorouders geërfd
Proclamatio, -ionis Afkondiging
Procuratio, ionis Machtiging
Pro deo Om godswil, gratis
Progenies Nageslacht
Proles, -is Kind
Promeridianus In de voormiddag
Promiserunt Zij hebben beloofd
Promittere indivisi Onverdeeld beloven
Promulgatio, -ionis Afkondiging
Prope Dicht bij
Proprietarius Eigenaar
Propter Wegens
Pro quo In wiens plaats
Provisus Voorzien van
Puella Meisje
Puer Kind, knaap
Puerpera Kraamvrouw
Puerperis Tijdens de bevalling
Puerperium Bevalling, kraambed
Puerulus Baby, jongetje
Pusio Kleine jongen
Pustulae Puisten

Q  Terug naar boven
Quae patrem designare recusavit Die weigerde de vader te noemen
Quietum Beschutting
Quitare Lossen, betalen
Quondam Eertijds, wijlen
Quadragenarius Veertigjarige
Quadragesimus 40e
Quadringentesimus 400e
Quarto 4
Quartus Vierde
Quia Omdat
Quidam De een of andere
Qui fuit 55 annis Die 55 jaar oud was
Quindecim Vijftien
Quingentesimus 500e
Quinquagesimus 50e
Quinquaginta Vijftig
Quintus 5e
Quod attestor Hetgeen ik bevestig
Quondam Eertijds, wijlen

R  Terug naar boven
Ratum (ob)servare Van waarde houden
Ratione dubi Om reden van de twijfel
Ratione privatus Beroofd van zinnen
Rebaptizatus Herdoopt
Receptor Ontvanger (der belastingen)
Rector Pastoor
Redditus Opbrengst
Redemptio Terugkoop, lossing
Redimere Terugkopen, lossen
Registrum baptizatorum Doopboek
Registrum defunctorum Overlijdensregister
Registrum matrimonio coniunctorum Trouwboek
Relicta Weduwe
Relictis tribus prolibus Met nalating van drie kinderen
Relictus viduus Weduwnaar
Renatus Herboren=gedoopt
Renuntiare super Afstand doen van
Reportare Van zijn kant overdragen
Repromittere Van zijn kant beloven
Requiescat in pace Dat hij ruste in vrede
Residet Woont
Resignare Opzeggen
Revalidatus Achteraf gewettigd
Rheumate Door reumatiek
Rite Naar behoren
Rusticus Landbouwer

S  Terug naar boven
Sacellanus Kapelaan
Sacer, sacra Heilig M/V
Sacramentis munitus Voorzien van de sacramenten
Sacrista Koster
Sacro oleo provisus Voorzien van het H. Oliesel
Saepius Meerdere malen
Sancta, -us Heilige
Sartor Kleermaker
Sartrix Kleermaakster
Saserdos Priester
Satelles Gerechtsbode
Satisfacere Tevreden stellen
Satrapa Stadhouder
Scabinus Schepen
Scilicet Namelijk
Scolaris Scholier
Scortator Verwekker van onecht kind
Scortum Lichtekooi
Secretarius Stadsschrijver
Secundus 2
Sed Maar
Sedecim Zestien
Sellator Zadelmaker
Senectute confectus Zwak van ouderdom
Senio confectus Door ouderdom uitgeput
Sententia Vonnis
Sententiare Vonnissen
Septembris Van September
Septimana Van weken
Septimus 7e
Septingentesimus 700e
Septuagesimus 70e
Sepultor mortuorum Doodgraver
Sepultus Begraven
Sepultus in ecclesia In de kerk begraven
Sepultus in ecclesiae navi In het schip van de kerk begraven
Sepultus in templo In de kerk begraven
Sepultus in choro In het koor begraven
Sepultus in coemeterio Op het kerkhof begraven
Servus Knecht
Sescentesimus 600e
Se scribere ignaros declaraverunt Verklaarde niet te kunnen schrijven
Sexagesimus 60e
Sextus 6e
Sexus Geslacht
Sic fuit emptor contentus Zo was de koper tevreden
Sicut et En eveneens
Sine Zonder
Sive ofwel
Sobrina Nicht van moederszijde
Sobrinus Neef van moederszijde
Socer Schoonvader
Socrinus Zwager
Socrus Schoonmoeder
Solemnizatum Ingezegend
Sollers Bekwaam
Solum Alleen
Solvere Betalen, voldoen
Solvit Hij heeft betaald
Soror Zus
Sepulivi Ik heb begraven
Sponsa Bruid
Sponsalia Verloving, ondertrouw
Sponsi Bruid en bruidegom
Sponsus Bruidegom
Spurius Onecht (kind), bastaard
Stagnifusor Tinnegieter
Stare ad iura patrie et vicinorum Vallen onder het land- en buurrecht
Statim Terstond
Submersus Verdronken
Subventio Heffing
Sufficientem facere deugdelijk houden
Supportare Overdragen
Surdus et mutus Doofstom
Suscepto prius baptismate ab obstetrice Na eerst het doopsel ontvangen te hebben van de vrouwvrouw
Susceptor Doopheffer, peter
Susceptores fuerunt De doopgetuigen waren
Susceptrix Meter
Suscipere Ten doop heffen
Suscipientes Doopgetuigen
Sutor Schoenmaker

T  Terug naar boven
Tabe Wegens tering
Tabes Tering
Tector Stucadoor
Tactus Getroffen
Tamen Toch
Tector stramineus Strodakdekker
Tempore necessitatis In tijd van nood
Tertius Derde
Testes Getuigen
Testibus Met als getuigen
Textor Wever
Thorus Bed
Tonsor Barbier
Tornator Pottenbakker
Tradantur he littere Deze (schepen)akten moeten overhandigd worden
Tredecim dertien
Trecentesimus 300e
Tricesimus 30
Trigemini Drieling
Tumulata Begraven vrouw
Tumulatus Begraven man
Tutor Voogd

U  Terug naar boven
Unicus De enige
Ulcere Door een zweer
Usufructum sibi Heeft het vruchtgebruik
Ut asserunt Naar hun zeggen
Ut dicunt Zoals ze zeggen
Ut dicitur Zoals gezegd wordt
Uterini Van dezelfde moeder
Ut fertur Naar men zegt
Ut supra Als boven
Uxor, -oris Echtgenote
Uxorata Getrouwde vrouw
Uxoratus Getrouwde man

V  Terug naar boven
Vacat Ontbreekt (niet gepasseerd voor schepenen)
Vagabundus Zwerver
Vagus Zwerver
Valde Zeer
Varii Diverse
Vel Of
Vendere Verkopen
Versus Naar, tegen
Vetus Oud
Vicarius Pastoor
Vicesimus 20e
Vicinus Buur(man), naburig
Vide Zie
Videlicet Te weten, namelijk
Vidimus Wij hebben gezien
Vidua Weduwe
Viduus Weduwnaar
Villa Boerderij, gehucht, dorp
Vinitor Wijnkoper, wijnhandelaar
Vir, -ri Man, echtegenoot
Virgo, -ginis Maagd, jongedochter
Vivens Levend
Virguncula Meisje
Vitricus Stiefvader
Vocatur Wordt genoemd
Vulgo In de wandeling

Terug naar boven
Warandia Vrijwaring
Warandiam prestare Vrijwaring bieden
Warandiam servare Vrijwaren