Stamboom Onderzoek

 

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Middeleeuwse woorden met hun Nederlandse vertaling. (A t/m Z)

Door het gebruik van de Ctrl F kunt u zoeken op deze pagina. (browser zoekfunctie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A  Terug naar boven
Achtervolgen Opvolgen
Ad-lites Voor een proces
Aenbesterven Door erfenis (dood) in eigendom krijgen
Aenlegger Eisende partij in een proces
Aentael Aanspraak
Aenvaen In bezit nemen, aanvaarden, aannemen, beslag leggen
Affgedeijlt is Afgescheiden
Aflijvig Dood
Afterstellen Achterstallige betalingen, beslagen
Aling Geheel, volkomen
Allegeren Aanvoeren
Apprehenderen Gevangen nemen
Approbatie Goedkeuring
Argelist Sonder argelist; ter goeder trouw
Assestant Die verklaring aflegd
Attesteren Getuigen

B  Terug naar boven
Behoudelijck Met uitzondering van
Besoigneren Beraadslagen, overwegen, vergadering
Besolliciteren Te bewerkstelligen
Bespreck Voorbehoud
Bestoeren Gerechtelijk protest aantekenen tegen
Bieden Aanbieden
Breack (land) Omgeploegd land dat men onbebouwd laat liggen
Bet an der tijt Tot aan de tijd dat
Blijckende penning Baar geld

C  Terug naar boven
Castelein Kastelein, slotvoogd, burchtvoogd, burggraaf
Cause Recht
Cautie Zekerheid, feitelijke garantie
Cedule Heffingslijst met belasting opgave
Cesseren Ophouden, staken
Cijns Belasting, pacht, rente
Compareren Verschijnen (voor de notaris)
Competeert Toekomende
Concordat Stemt overeen met
Confirmeren Bekrachtigen van bijv een akte
Consciencie Geweten
Consenteren Toestaan, vergunnen
Considerable Belangrijk
Contrarie In strijd met
Contravieerende Er tegen in gaan
Convent Klooster
Costume Gewoonterecht
Costuymen Gebruik

D  Terug naar boven
Daeraff Daarvan, waarvan
Dagvaert Vergadering, landdag, rechtszitting
Deponeren In rechte verklaren dat iets gebeurd of het geval is
Derdehalf Twee- en een half
Dessein Oogmerk, doel plan
Die een den ander Elkaar
Different Geschil, onenigheid, kwestie
Dilligentie Ijver, inspanning, aandacht
Dingen Rechtspreken
Disapprobatie Afkeuring
Drossaert Een hoge rechtelijke ambtenaar

E  Terug naar boven
Erffenis Grondeigendom
Ergo Dus
Extimeren Taxeren, schatten

G  Terug naar boven
Geadmiteert Aangesteld
Geattesteerd Verklaring afgelegd
Geboerlic Behoorlijk
Geconstitueerde Die aangesteld is
Gegoed Bemiddeld
Gelden Betalen, voldoen
Gemeynt Gemene gronden
Generaelijck In het algemeen, over het geheel genomen
Geperpetreert Begaan
Gestaetheyt Staat, stand, vermogen
Ghebode Bevel, verordening
Gheestland Droge, onvruchtbare grond

H  Terug naar boven
Haeffelijke (goederen) Roerende goederen
Halfscheid Helft, half
Halfwinningen De halfwinning was het recht te profiteren van de helft van de vruchten gewassen op zekere gronden.
Halmelinge vertijden Door middel van de halm afstand doen
Halsheerlycheit Halsheerlijkheid, een heerlijkheid met laag en hoog gerecht
Hanteringe Omgang

I  Terug naar boven
Impetrant Eiser
Impost Belasting, heffing
Insinueren Aanzeggen
Instandichede Teruggave of vergoeding
Interesten Renten
Item Idem, vervolgens, eveneens

J  Terug naar boven
Jaergetide Het jaarlijks op iemands sterfdag lezen van een mis voor het zieleheil

K  Terug naar boven
Kapittel Een college van geestelijken (kanunniken) dat gezamenlijk de zielszorg in een parochie uitoefent
Klaringen Verklaring, beslissing, vonnis, uitspraak
Knechtken Jongetje
Koman koopman

Terug naar boven
Laten ligghen Opzeggen

M  Terug naar boven
Mechtich maecken Machtigen
Maeg Verwant
Maegschap Verwantschap
Magescheidinge Boedelscheidingma
Metten eersten Met de eerste gelegenheid die zich voordoet, zo spoedig mogelijk
Mitigeren Verzachten, verlichten, matigen
Momber Voogd over onmondigen
Mortificeren Tot geestelijk goed maken

O  Terug naar boven
Ongelden Lasten, belasting
Onreat Accijns
Oorkonde Openbare, uitgaande versie van een akte
Opdragen In eigendom overdragen
Opgestaen Ontstaan bijv; geschil
Overeendragen Overeenkomen

P  Terug naar boven
Payen Betalingstermijn
Pagamentum Betaalmiddel
Poorterbrief Een door de overheid aan een poorter uitgereikte verklaring dat hij burger is
Prejuditie Nadeel
Pretenderen Vorderen
Pretentie Aanspraak
Principael Origineel
Principael sculder Hoofdelijk schuldenaar

Q  Terug naar boven
Quite weren Vrijwaren
Quiteren Kwijtschelden

R  Terug naar boven
Recipisse Kwitantie, ontvangstbewijs
Remitteren Kwijtschelden
Requireren Verzoeken
Richten In bezit stellen
Richter Schout

S  Terug naar boven
Scaren Oogst
Secluderen Afzonderen, uitsluiten
Sententie Vonnis
Sinxen Pinsteren
St. Catharina-avond 24 november
Suplicie Aanvulling

Terug naar boven
Tocht Vruchtgebruik

V  Terug naar boven
Vast ende stade Blijvend, definitief rechtsgeldig, onaanvechtbaar.
Verlijden Het laten passeren van een akte door partijen
Vermene Van oordeel zijn.
Verweerder Gedaagde (in proces)
Voercommer Verplichting
Voster Deurwaarder

Terug naar boven
Waerscap Vrijwaring
Weldogend maken Deugdelijk houden