Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

aam oude wijnmaat van 1.552 hl,
ook bier en oliemaat
aartshertog hertog van hogere rang
aartspriester voornaamste priester bij een kathedrale kerk
A.B.C. = abécé de la vie eerste kinderjaren
ab hoc et ab hac van de hak op de tak, verward, in het wild praten
ab infantia vanaf zijn kinderjaren
ab intestato bij versterf
(erfopvolging zonder testament)
ablactatio spenen, afwennen van de borst
ablutus gezuiverd, gewassen
(door doopsel)
ab obstetrice baptisatus est is gedoopt door de vroedvrouw
aborneur afpaler
abreptus weggenomen
abrogatie intrekking, afschaffing, opheffing der wet
absoluta et extrema unctione munitus voorzien van absolutie en laatste oliesel
absolutio absolutie
absolveren vrijstellen van straf of vervolging, vrijspreken, van aansprakelijkheid ontheffen
absque zonder
absque dubio zonder twijfel
absteckeisen richtstaaf om de rooilijn af te zetten
abstecklinie richtlijn
absteckphahl piketpaal, jalon
ac en
acatholicus niet-katholiek
accepto necessititatis baptismo na het ontvangen van de nooddoop
accijns belasting op verbruiksgoederen
achterboren = achterbaren achterneef
achterdeel nadeel, voordeel en achterdeel
achterwaersterrigge,achterwaeres vroedvrouw,kraambewaarster
actis bannis na het roepen
actus requisitis van deze akte
ad aeternitatem transiit (abiit) ging naar de eeuwigheid
ad hunc actum requisitis gevraagd voor het opmaken van deze akte
adjudicatie toewijzing, bij openbare verkoop van een roerend of onroerend goed, aanbesteding, besteding, toekenning
ad matrimonium inscripti ingeschreven voor het huwelijk
administratis sacramentis na het toedienen van de sacramenten
administratus bediend
admodum zeer
adolescens jong man
adonis zeer schoon, behaagziek jongeling
ad patres overleden, naar zijn voorouders
ad solemnizationem hujus gevraagd voor het opmaken
adscriptus glebae een bij de grond gerekende,
grondhorige, lijfeigene
adstitit was aanwezig
adulterium echtbreuk
ad valorem berekend naar de waarde
aedilis kerkmeester
aedituus kerkwachter, koster
aegritudine quadam door een of andere ziekte
aegrotavit was ziek
aegroto per ... dies na een ziekte van ... dagen
aequali gradu in gelijke graad
(van bloed- of aanverwantschap)
aequalis gelijk
aetatis provectae op gevorderde leeftijd
aetatis (suae) in de leeftijd van
afdrijf de afdrijf was het bedrijf van goederen die gelegen waren buiten de gemeente waar de bedrijver woonde. De afdrijver diende de zitting van zijn bedrijf te betalen aan de gemeente waar het goed gelegen was, hij mocht evenwel de som aftrekken (afdrijven) van de belasting door zijn gemeente geheven op de totaliteit van zijn bezit
affinis door huwelijk verwant
afsetene noemde men de bedrijver die zijn land op een andere gemeente bewerkte
aftinitas aanverwantschap
agamie ongehuwde staat
age ouderdom, leeftijd, de jaren
agnat naaste bloedverwant van vaderszijde, agnaat
agnomen bijnaam
agricola landbouwer
agynus man zonder vrouw
aïeul grootvader
aïeux voorouders, voorzaten
albis (sepultus) in het wit (begraven)
alienigenus buitenlander
aliquis (vr. aliqua) een of ander
aliquot enige
aliunde van elders
alius ander
alleutier eigenerfde
alliance trouwring
altare altaar
altenteil lijftocht, beding van levenslange verzorging van degene die een boerengoed overgeeft
alter andere, tweede
altera die de dag daarna
altermutter overgrootmoeder
altervater overgrootvader
altmutter grootmoeder
altvater grootvader, patriarch, stamvader
altvordern voorvaderen, voorouders
ambo beiden
ambo hic nati beiden hier geboren
ambo parochiani (mei) beiden van deze parochie
amens krankzinnig
a me pastore baptizatus door mij pastoor, gedoopt
an of (in vraagzin)
a nativitate sinds de geboorte
ancilla dienstmaagd
animam suo creator reddidit gaf zijn ziel terug aan zijn schepper
annalis een jaar oud
anniculus slechts een jaar oud
anniversarium jaargetijde
anno in het jaar
anno aetatis (suae) 12 mo in het 1 2de jaar van hun leven
anno domini in het jaar van de Heer
anno eodem ut supra in hetzelfde jaar als boven
annorum jaren
annuatim jaarlijks
annus jaar
anonimus (vr. anonima) naamloos
ante voor
antea vroeger
ante diem pridie eergisteren
ante meridiem voormiddag
antichresis verpanding van het vruchtgebruik van onroerend goed in plaats van rente
antiquus zeer oud
apoplexia beroerte
apostille beroepsbrief, kanttekening, naschrift, aanbeveling toegevoegd aan een petitie of memorie
apostiller kanttekeningen maken bij een verzoekschrift
appartenance aanhorigheid, bijgebouw
apud bij
aqua water
aquensis van Aken
aquisgranum Aken
arbornementer afpalen, afbakenen, uitbakenen, afbakening, jalonnering
arcavola betovergrootmoeder
arcavolo betovergrootvader
archichancelier aartskanselier
arpent oude landmaat (morgen, tussen 1/3 en 1/4 ha.)
arpentage het landmeten
arrière-grand'mère overgrootmoeder
arrière-grand-oncle broeder van de overgrootvader of overgrootmoeder, vader van de oudoom of oudtante
arrière-grand-père overgrootvader
arrière-grand'tante zuster van de overgrootvader of overgrootmoeder, moeder van de oudoom of oudtante
arrière-neveu achterneef
arrière-nièce achternicht
arrière-petite-fille achterkleindochter
arrière-petit-fils achterkleinzoon
arrière-petit-neveu achter achter neef
arrière-petite-nièce achter achter nicht
arrière-vassal achterleenman
arrière-vieillesse zeer hoge ouderdom
articulo mortis op het moment van sterven
artifex ambachtsman
asserens se nominari die beweert te heten
assiette grondslag,
grondslagen voor de belasting
assignat hij (zij) wijst aan
assisia ongeld, onkosten die men betalen moet bij een openbare verkoping
asthmate door astma
asthmaticus astmalijder
attestatio de vita bewijsschrift van leven
attingens bereikend
aurifaber goudsmid
aurifodinarius goudgraver
auriga voerman
autem echter
avenant evenredigheid
avola = nonna grootmoeder
avolo = nonno grootvader
avunculus oom van moederszijde
avus grootvader

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 1996 - 2019 Colani. All Rights Reserved.

info@familiestamboomonderzoek.nl * Privacy Policy * Disclaimer * Cookies * Algemene Voorwaarden

Template Design: Colani Internet Media * Background Image: Tjerry's Daisies * Design by: Tjerry van Erp

Template Created: Jan 2014 - Last Update - Nov 2017